Zorg

De ontwikkeling van uw kind speelt zich op deze leeftijd niet meer alleen thuis af, maar ook op school. Daarom houden wij de lichamelijke en geestelijke gezondheid van alle leerlingen goed in de gaten. En nemen maatregelen als dat nodig is, uiteraard in goed overleg met u.

 

Interne begeleiding

Onze leerlingen worden regelmatig getoetst op het gebied van lezen, spelling en rekenen en gevolgd in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo krijgt de leerkracht een beeld van de individuele ontwikkeling. Daarnaast bekijkt en vergelijkt onze intern begeleider, Maaike van Gompel, de groepsresultaten en bespreekt deze met de leerkracht en stelt eventueel een handelingsplan op.

Als er opvallende zaken rondom de ontwikkeling van een leerling gesignaleerd worden, zal de leerkracht de leerling eerst zelf proberen te helpen. Mocht deze hulp niet het gewenste effect hebben, dan kan gebruik worden gemaakt van verschillende disciplines voor de interne begeleiding.

Hieronder kunt u meer lezen over de verschillende manieren waarop wij zorgen dat leerlingen zich goed in hun vel voelen bij ons op school.

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken.

Onze IB is Maaike van Gompel.

De intern begeleider is het eerste aanspreekpunt bij de uitvoering van de zorg en beslist samen met de groepsleerkrachten welke leerlingen zorg nodig hebben, wie de zorgtaak uitvoert en welke middelen daarvoor worden ingezet.

De Remedial Teacher verleent hulp aan leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornissen. Deze hulp wordt georganiseerd na overleg met de Intern Begeleider.

De remedial teacher er stelt een handelingsplan op in overleg met de leerkracht. Dit handelingsplan is terug te vinden in Parnassys. Deze hulp wordt in periodes van ongeveer 6 weken georganiseerd. Er is altijd overleg met de leerkracht over de geboden hulp.

Na ongeveer 6 weken worden de doelen geëvalueerd en wordt bekeken of ze zijn behaald. Zo nodig wordt de RT voortgezet of wordt de hulp omgezet naar de basisondersteuning in de groep.

Ouders worden altijd op de hoogte gesteld van de RT die hun kind(eren) krijgen. Vragen kunnen ze aan de leerkracht stellen. De leerkracht neemt vervolgens contact op met de remedial teacher.

De pedagoge is onderdeel van het zorgteam en werkt samen met leerkrachten, directie, interne begeleiders en ouders aan het pedagogisch beleid.

De pedagoge werkt op verschillende niveaus van zorg. Zij adviseert directie en leerkrachten, voert zowel individuele als klassenobservaties uit en is een laagdrempelig aanspreekpunt voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Daarnaast maakt zij zorg en onderwijs begrijpelijk voor ouders en geeft hen laagdrempelig pedagogisch advies.

Daltonschool Klaverweide heeft een eigen ondersteuningsprofiel met informatie over de ondersteuning, het Zorgplan. In dit Zorgplan staat beschreven hoe onze school leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften begeleidt.

Wij vinden het belangrijk dat we ook bij onze getalenteerde leerlingen systematisch zoeken naar mogelijke verklaringen voor stagnatie, zodat we ons onderwijs daarop kunnen aanpassen. Op onze OBO-scholen nemen we daarom standaard in groep 1,3 en 5 de Quickscan af van het
signalerings- en begeleidingsinstrument Digitaal Handelingsprotocol (Hoog)begaafdheid.
Door het DHH zijn wij in staat om ontwikkelbehoeften van onze leerlingen met een mogelijke
ontwikkelingsvoorsprong al in groep 1 direct goed in kaart te brengen en doelgericht actie te
ondernemen. Zie verder beleidsplan begaafdheid.

Elke leerling kan naar onze vertrouwenspersoon stappen of een briefje in de brievenbus, die beneden in de gang staat, stoppen als hij/zij niet lekker in zijn/haar vel zit of met problemen zit, waar het zelf niet uitkomt. Ook leerkrachten en ouders kunnen een gesprek aanvragen met de vertrouwenspersoon.

Onze vertrouwenspersoon is Anja Stals.

Als Daltonschool werken we aan de drie pijlers vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerken. Leerlingen van onze school leren dat hun vrijheid ophoudt daar waar die van een ander begint. Daarnaast leren ze voor elkaar op te komen en voor elkaar te zorgen. We vormen samen de school en moeten met zijn allen zorgen voor een veilige omgeving.

Daarom zijn we alert op pestgedrag en ondernemen we altijd actie in het geval van pesten, zoals vastgelegd in ons Pestprotocol. Ook hebben we veel aandacht voor cyberpesten.

Onze school is verplicht de stappen van de Meldcode Huiselijk geweld of Kindermishandeling te doorlopen als zij vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing.

Via deze link kunt u ons voedingsbeleid inzien.

Externe begeleiding

Bij de aanpak van leer- en ontwikkelingsproblemen kan Daltonschool Klaverweide ook hulp van buitenaf inschakelen.

Hieronder kunt u meer lezen over de verschillende instanties waar we mee samenwerken.

Daltonschool Klaverweide is lid van het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek (SWV-DB).

De scholen van het SWV-DB zijn verdeeld over elf werkeenheden. Hierin werken scholen samen aan passend onderwijs in een klein gebied en kunnen gebruikmaken van de expertise van onderwijsondersteuners en onderwijsspecialisten.

Het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek heeft een ondersteuningsplan opgesteld, waarin ze aangeeft op welke manier ze het zorgbeleid vormgeeft, het Schoolondersteuningsplan.

OnderwijsAdvies (OA) heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs te helpen verbeteren en werkt daarbij samen met scholen, schoolbesturen, gemeenten, leerlingen en hun ouders.

De schoollogopedist komt een aantal keer per jaar op school voor onderzoek en begeleiding van kinderen. Ook komt zij alle vijfjarige kinderen bekijken, de zogenaamde ‘5-jarige screening’. U wordt hiervan vooraf op de hoogte gesteld. De logopedist kan ook onderzoek doen of adviezen geven indien de school of ouders vragen hebben over de spraak- en taalontwikkeling van het kind.

Onze school beschikt over een vast GGD-team, dat bestaat uit een jeugdarts, een sociaal-verpleegkundige en een assistente.

De GGD onderzoekt de kinderen een aantal keren in de schoolperiode. Daarnaast biedt zij extra zorg indien dat nodig is.

De afdeling JGZ van de GGD steunt onze school bij het gezondheidsbeleid van de hele school.

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze weg regelt de begeleiding van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.