Tijden, vakanties
en verlof

Op deze pagina vindt u alle informatie met betrekking tot schooltijden, vakanties en verlofmogelijkheden. Ook kunt u meer lezen over ons rooster, overblijven en voor- en naschoolse opvang. Daarnaast kunt u hier alle documenten downloaden voor het aanvragen van extra vakantiedagen of bijzonder verlof. 

Schooltijden

  • Maandag 08.30 - 14.45 uur
  • Dinsdag 08.30 - 14.45 uur
  • Woensdag 08.30 - 12.15 uur
  • Donderdag 08.30 - 14.45 uur
  • Vrijdag * 08.30 - 14.45 uur

* Groepen 1 t/m 4 vrijdag tot 12.00 uur.

De schooltijden zijn zo ingedeeld dat kinderen tijdens de korte middagpauze op school kunnen lunchen en ’s middags lekker vroeg vrij zijn.

Ouders kunnen hun kind voor het hele jaar aanmelden voor het lunchen op school. Als ouders ervoor kiezen om hun kind tussen de middag naar huis te laten gaan, geldt dat ook voor het hele schooljaar.

Leerlingen die overblijven eten in hun eigen lokaal met de groepsleerkracht. De leerlingen uit groep 1/2 lunchen en spelen buiten tussen 12.00 en 13.00 uur en de leerlingen uit groep 3 t/m 8 lunchen tussen 12.15 tot 12.30 uur. Van 12.30 tot 13.00 uur spelen de kinderen buiten.

De actuele kosten voor de overblijf kunt u vinden in de schoolgids.

Het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang van Kinderopvang Humankind zijn gelegen in de wijk Boechorst en maken onderdeel uit van de Brede School Boechorst. In het kinderdagverblijf bevinden zich horizontale baby- en peutergroepen en de Buitenschoolse Opvang (ook in vakanties). 

In de Brede School is een nauwe samenwerking tussen de scholen, het kinderdagverblijf en de BSO. Er wordt regelmatig samen vergaderd en bij diverse activiteiten samenwerking gezocht met de verschillende disciplines.

Vakanties en vrije dagen

Let op: er kunnen in de loop van het jaar nog wijzigingen plaatsvinden. Houd daarom ook altijd de Parro app in de gaten.

Juli - augustus 2023

Oktober 2023

December 2023

Februari 2024

Maart - april 2024

  • Goede vrijdag en tweede paasdag 29 mrt. t/m 1 apr 2024

April - mei 2024

Juni 2024

Juli - augustus 2024

Bijzonder verlof

De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Schoolgaande kinderen en jongeren zijn minstens twaalf weken vrij in een schooljaar. De school stelt de vakantiedata ruim van te voren vast. U wordt daarom geacht in deze periode uw gezinsvakantie te plannen. In uitzonderlijke gevallen kan uw kind vrijgesteld worden van geregeld schoolbezoek:

  • Extra vakantieverlof (maximaal tien schooldagen)
  • Persoonlijke en gewichtige omstandigheden
  • Verlofaanvragen vanwege godsdienst of levensovertuiging

Wij vragen u om goed te kijken aan de hand van het Schema beoordeling verlof of uw kind in aanmerking komt voor extra verlof voordat u bijzonder verlof aanvraagt. Indien u niet aan deze voorwaarden voldoet, zijn wij genoodzaakt de verlofaanvraag af te wijzen. 

In bepaalde gevallen is geen vrijstelling van geregeld schoolbezoek mogelijk. Wij verzoeken u dan ook om geen aanvraag in te dienen: 

•  voor familiebezoek in het buitenland
•  wegens goedkope tickets in het laagseizoen
•  omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode
•  vakantiespreiding
•  vanwege verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn
•  wegens eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte
•  voor samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan
•  in verband met kroonjaren
•  vanwege een sabbatical
•  voor een wereldreis of verre reis.

Binnen de Leerplichtwet bestaat de mogelijkheid om vrijstelling te krijgen van geregeld schoolbezoek vanwege het specifieke beroep van één van de ouders. Er is slechts éénmaal vrijstelling mogelijk van regulier schoolbezoek voor maximaal tien dagen per schooljaar. Dit verlof kan niet worden opgenomen in de eerste twee lesweken van het schooljaar of in de twee Cito-weken in januari en juni aan leerlingen die de toets dienen af te leggen.

Bij speciale beroepen kunt u denken aan seizoensgebonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen. Hierdoor is het voor het gezin feitelijk onmogelijk om in die periode vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien en aantoonbaar zijn dat verlof in de schoolvakanties leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen. Het argument dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald, is onvoldoende.

U kunt dit bijzondere verlof aanvragen met het Aanvraagformulier bijzonder verlof wegens specifiek beroep ouder. De voorwaarden worden beschreven in het Schema beoordeling verlof. Indien u niet aan deze voorwaarden voldoet, zijn wij genoodzaakt de verlofaanvraag af te wijzen.

Volgens de Leerplichtwet is bij gewichtige omstandigheden een vrijstelling van geregeld schoolbezoek mogelijk voor maximaal tien dagen per schooljaar. Dit zijn omstandigheden die buiten de wil of invloedsfeer van de ouders of leerling liggen. Het hoofd van de school of instelling kan in dergelijke situaties toestemming verlenen.

In de volgende situaties kan – zolang het gaat om niet meer dan 10 dagen per schooljaar – verlof worden gegeven voor de hierna genoemde periode:

•  voor een verhuizing: maximaal 1 schooldag;
•  voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan plaatsvinden: maximaal 10 dagen;
•  voor het bijwonen van het huwelijk van een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad: in Nederland maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1 dag. In het buitenland maximaal 5 schooldagen. Als bewijs moet een trouwkaart worden getoond, bij twijfel een kopie van de trouwakte;
•  bij een ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van een bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: maximaal 10 dagen. Als bewijs dient een doktersverklaring waaruit de ernst van de ziekte blijkt;
•  bij overlijden van een bloed- of aanverwant:
–  in de 1e graad maximaal 5 schooldagen;
–  in de 2e graad maximaal 2 schooldagen;
–  in de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag;
–  in het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen.
Als bewijs dient een rouwkaart. Indien twijfelachtig, een akte van overlijden;
•  bij 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders, verzorgers of grootouders: maximaal 1 schooldag;
•  voor andere, naar het oordeel van het hoofd van de school/instelling, gewichtige omstandigheden: maximaal 10 dagen.

Bij alle verlofaanvragen geldt het volgende:

•  Verlofaanvragen dienen schriftelijk en binnen een redelijke termijn bij het hoofd van de school of instelling te worden ingediend. Indien de aanvraag niet binnen een redelijke termijn is ingediend, moet door de aanvrager worden beargumenteerd waarom dit niet is gebeurd;
•  er kunnen voorwaarden worden gesteld aan de toekenning, bijvoorbeeld het achteraf tonen van bepaalde documenten;
•  de toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd en in geval van afwijzing goed worden gemotiveerd door het hoofd van de school of instelling;
•  een vrijstelling van geregeld schoolbezoek moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden;
•  alle aanvragen dienen, voor zover redelijkerwijs mogelijk, te worden vergezeld van bewijsmiddelen;
•  verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan ook worden toegekend in de eerste twee weken na de zomervakantie, hier wordt echter terughoudend mee omgegaan.

U kunt het Aanvraagformulier bijzonder verlof wegens gewichtige omstandigheden downloaden. De voorwaarden worden beschreven in het Schema beoordeling verlof. Indien u niet aan deze voorwaarden voldoet, zijn wij genoodzaakt de verlofaanvraag af te wijzen.

U kunt bij de schooldirecteur een verzoek indienen voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek in verband met religieuze feestdagen. Directies krijgen het advies maximaal één dag per feest toe te staan, ongeacht de duur van het feest.
Aanvraagformulier verlof