Medezeggenschapsraad

Zoals elke school heeft Daltonschool Klaverweide een Medezeggenschapsraad (MR), een overlegorgaan dat in samenspraak met de directie beslist over het schoolbeleid en de gang van zaken op school.

In de MR zijn zowel ouders van leerlingen als teamleden van Daltonschool Klaverweide vertegenwoordigd. 

Het aantal deelnemers van de MR van een school is afhankelijk van het aantal leerlingen. De MR van Daltonschool Klaverweide bestaat uit acht personen.


Vertegenwoordigers ouders

Rob Eggink, penningmeester
Kathleen Torrance, secretaris
Diana Eussen
Isabelle Leedekerken


Vertegenwoordigers leerkrachten

Kunie Blom
Sabine van Steijn
Sabine Oudshoorn
Marjolijn Passchier


Wat doet de MR?

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Bijvoorbeeld over de keuze van een rekenmethode, de hoogte van de ouderbijdrage of de groepsindeling. Beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel, zoals verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school.

Iedere school heeft een directie, die belast is met de dagelijkse leiding op school. De directie is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen. De directeuren beslissen niet alleen, maar doen dat in overleg met de MR, net zoals de regering overleg voert met de Tweede Kamer of een organisatie met de ondernemingsraad. De directie luistert naar de argumenten die de MR naar voren brengt. Deze wegen mee in het uiteindelijke besluit.

Door actief te zijn in de MR kunt ook u invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.


Notulen